Hacked By TimeHacker

อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 ตุลาคม 2563


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557 ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น   ...
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ... พัฒนาคลองพรหมโหด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
g 
     

ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 6) 
     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสท...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...     จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง
แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนิ...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราช...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู...     จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)
   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
   ตารางแสดวงเงินฯ โครงการขุดลอกกไซทำ ม.3
   ตารางแสดวงเงินฯ โครงการขุดลอกหนองกุดตากล้า ม.3
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามฟุตซอลสวนอินทร์นฤมิต หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ตำบล
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ม.5
   รายงานสรุปผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

Hacked By TimeHacker
Hacked By TimeHacker  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2531763803736901&id=2019995441580409

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 19/10/2563

มท 0810.4/ว3220 | การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.3/ว3237 | แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.3/ว3236 | รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.2/ว3218 | บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.5/ว3216 | การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563
มท 0803.3/ว3217 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0810.6/ว3210 | การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563
มท 0818.3/ว3211 | การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563
มท 0808.3/ว6214 | ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0816.3/ว3206 | โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563
มท 0816.3/ว3200 | ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0810.2/ว3207 | เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563
มท 0810.6/ว3198 | การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0804.5/ว6174 | กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบจ. พ.ศ.2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ.2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบต. พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเมืองพัทยา พ.ศ.2563 รวม 4 ฉบับ
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0820.3/ว3188 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0820.3/ว3187 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0810.3/ว3195 | แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0808.4/ว3172 | การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0802.3/ว93 | ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0804.5/ว6173 | กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0816.3/ว3194 | ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0816.3/ว3193 | แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0820.2/ว3179 | แจ้งจังหวัดตรวจสอบทบทวนข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0803.3/ว3186 | ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563
มท 0810.4/ว3187 | ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0820.3/ว3176 | รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
- | การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0815.4/ว109 | แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
มท 0808.2/ว3173 | การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 14/10/2563
สาส์นจากผู้บริหาร

นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย

นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.101.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,140,657

Link กระทรวง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   
 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341   Fax : 037-247341
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.