Hacked By TimeHacker

อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
"ลอยกระทง โจงกระเบน" 2557 ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีการทางศาสนพิธีเบื้องต้น   ...
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ... พัฒนาคลองพรหมโหด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
g 
     

ประชาสัมพันธ์การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจุัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 6) 
     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัด...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสท...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราช...     จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองคูน้ำสาธารณะ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเ...     จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่...     จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่...     จำนวนผู้เข้าชม 229 ครั้ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ITA 2020...     จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)
   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำตรมาสที่ 3 (เดือน เม
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

Hacked By TimeHacker
Hacked By TimeHacker  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2531763803736901&id=2019995441580409

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0803.3/ว3285 | แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0810.2/ว3284 | การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0810.6/ว3282 | ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0816.2/ว3281 | ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0809.1/ว2378 | พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0816.4/ว3273 | การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0803.3/ว3271 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 22/10/2563
มท 0808.3/ว3263 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/10/2563
มท 0809.2/ว137 | แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 21/10/2563
มท 0808.4/ว3261 | แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/10/2563
มท 0819.2/ว3235 | การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0801.2/ว178 | สรุปขอสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0801.2/ว176 | การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.5/ว31 | ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/10/2563
มท 0816.3/ว3252 | ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0816.3/ว3251 | ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0808.3/ว3253 | ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0808.2/ว3245 | แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0803.3/ว3244 | แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/10/2563
มท 0810.4/ว3220 | การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.3/ว3237 | แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.3/ว3236 | รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0808.2/ว3218 | บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
มท 0803.3/ว3217 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 19/10/2563
สาส์นจากผู้บริหาร

นายศักดิ์พัต เนียมรินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย

นายสมาน บูชารัตนชัย
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,031

Link กระทรวง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   
 
เทศบาลตำบลฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Tel : 037-247341   Fax : 037-247341
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.