เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

28  ก.ย. 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,6,11 ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู Asphaltic Concrete ซอยรัชตะวิถี 23 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566 จ้างเหมาจำกัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 1/2566 นม ยู เอช ที ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2566 ถึง 29 ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากห้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,8,9 ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ซอยรัชตะวิถี 4/3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 40-0051 สระแก้ว ท่อน้ำมันไหลกลับท้ายไดชาร์จแตก ให้กับมาใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน-กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566 ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง