เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 

26  พ.ค. 2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากห้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ซอยเจริญสุข 1 ทางเข้าโรงเรียนบ้านฟากห้วย ตำบลฟากห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8463 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฟากห้วยภาคเรียนที่ 1I2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศเพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลฟากห้วย ประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 1 2566 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2566 -31 พ.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566 ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลฟากห้วย ประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรัง ซอยตรงข้ามกับกุดแต้ ซอย 4 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรัง ซอยบ้่านนางพูนทรัพย์ บุญเหลือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรัง ซอยบ้านนายสำเริง ครเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลฟากห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างโครงการลงลูกรัง สายทางเข้าบ้านนายนาค ยันจังหรีด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างเหมาดนตรีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง