เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคม


เพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2556 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร  ตำบลป่าไร่  ตำบลอรัญประเทศ  ตำบลฟากห้วย  และตำบลท่าข้าม  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  เพื่อพิจารณาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประเด็นการขอแก้ไขผังเมืองรวมส่งให้อำเภออรัญประเทศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสระแก้วพิจารณาต่อไป  เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมตำบลฟากห้วย  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  เทศบาลตำบลฟากห้วยจึงได้จัดการประชาคมขึ้นในวันที่  14  มกราคม  2565  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากห้วย

2023-03-18
2023-02-03
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-04-19