เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กิจการประปา เทศบาลตำบลฟากห้วย [ 22 มี.ค. 2567 ]16
2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไฟล์เสียง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องศาลจังหวัดสระแก้ว [ 16 ม.ค. 2567 ]30
3 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลฟากห้วยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ" งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [ 12 ม.ค. 2567 ]9
4 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลฟากห้วยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ" งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) (ภาษาอังกฤษ) [ 12 ม.ค. 2567 ]5
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 25 ต.ค. 2566 ]4
7 ประกาศเทศบาลฟากห้วย จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 24 ต.ค. 2566 ]6
8 คำสั่งเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 24 ต.ค. 2566 ]8
9 ประกาศราย ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2566 ]18
10 ประกาศ มาตรา 10 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]6
11 คำสั่ง มาตรา 16 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]4
12 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 3 ต.ค. 2566 ]4
13 การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]3
14 การรับยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]4
15 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฟากห้วย [ 3 ต.ค. 2566 ]7
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย [ 28 ก.ย. 2566 ]5
17 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2566 ]6
18 ประกาศขยายกำหนดและดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิงปลูกสร้าง(ครัั้งที่2) ประจำปี 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]4
19 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 พ.ค. 2566 ]7
20 รายงานการเงินประจำปีและรายงานตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]4
21 เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]3
22 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2566 ]6
23 ปะกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ซอยรัชตะวิถี 10/1 หมู่ 1 บ้านฟากห้วย [ 21 ก.พ. 2566 ]5
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย และประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 17 ก.พ. 2566 ]6
25 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเงินเบี้ยความพิการเดือนมีนาคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]4
26 ประกาศเทศบาลตำบลฟากห้วย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย [ 6 ก.พ. 2566 ]7
27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]5
28 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย [ 1 ก.พ. 2566 ]7
29 ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2566 ]5
30 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]4
31 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]5
32 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]4
33 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 4 ต.ค. 2565 ]3
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]7
35 ประกาศผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
36 ประกาศผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]8
37 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]4
38 การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]6
39 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]5
40 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ..2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2