เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา      

          เทศบาลตำบลฟากห้วย ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 7 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งขึ้นตามประราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล เมื่อวันที่  26  ตุลาคม 2552  ปัจจุบันหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วยมีการแบ่งเขตการปกครอง 11  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1        บ้านฟากห้วย

หมู่ที่ 2        บ้านฟากห้วย

หมู่ที่ 3        บ้านหนองผักบุ้ง

หมู่ที่ 4        บ้านกุดแต้

หมู่ที่ 5        บ้านทดเจริญ

หมู่ที่ 6        บ้านบุ่งแคน

หมู่ที่ 7        บ้านนาเหล่าประชาสรรค์

หมู่ที่ 8        บ้านสวนอุดม

หมู่ที่ 9        บ้านเจริญสุข

หมู่ที่ 10      บ้านใหม่หนองผักบุ้ง

หมู่ที่ 11      บ้านหนองหลวง