เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
สภาเทศบาล


นายลี จันทร์สีเงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 087-145-5634

นายสิทธิ์พงศ์ ศรีจันทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 089-096-0640
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย เขต 1
     
นางพิมล รัตนสุวรรณ

นายประสงค์ หอกคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 061-649-4526

โทรศัพท์ : 088-492-1428
     
ร้อยตรีอุทัย สอนโส

นายณัฐวุฒิ ปันส่วน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 081-794-1088

โทรศัพท์ : 064-832-4101
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย เขต 2
     
นางสมศรี อ่อนน้อม
นายบุญชู งอนกระโทก นางหว่า จันทรงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 086-844-0975
โทรศัพท์ : 086-818-7343 โทรศัพท์ : 090-124-1075
     
นางปราณี กันเกตุทิม
นางสาวภารุณี บุญอุดหนุน นางรัตจะนา ดาราศร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โทรศัพท์ : 084-770-1288
โทรศัพท์ : 090-124-1075 โทรศัพท์ : 089-541-2865