เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง  
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
 
  โทรศัพท์ :
 
   
 
  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย  
  โทรศัพท์ :
 
   
นางเบญจา บุญครุฑ นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์ นางชลธิชา ฆ้องเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0853883867 โทรศัพท์ : 0890966755 โทรศัพท์ : 

 

นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ   นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ :
  โทรศัพท์ :