เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง  
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย
 
  โทรศัพท์ :
 
   
 
  นางสุรีย์พร  บุญสร้าง
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลฟากห้วย  
  โทรศัพท์ :
 

   
นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์
นางสาวสุจรรยา ห้องแซง
นางสุรีย์พร  บุญสร้าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0890966755 โทรศัพท์ : 0894181816 โทรศัพท์ : 

 

นางสาวอัสนียาภรณ์ จอมเกาะ   นางชลธิชา  ฆ้องเกิด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ :
  โทรศัพท์ : 0972819096