เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
กองช่าง

นางชลธิชา ฆ้องเกิด
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 097-281-9096
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทรศัพท์ : 037-247-341


- ว่าง -
นายจีระชัย เจียกกระโทก
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 037-247-341
โทรศัพท์ : 085-771-5003
นายณัฐวุฒิ สีแสด นายจารุวิทย์ ยะถาคาร - ว่าง -
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341
นายเทิดพงศ์ แย้มพึ่ง - ว่าง - นายอนุพงษ์ จันทร์แสง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างประปา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 094-942-9240
นายบุญชู กบกระโทก นางสาวภรณ์ทิพย์ กุ่มสวัสดิ์
- ว่าง -
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341

นายประวิทย์ วงษ์พันธ์ นายศุภโชค บุญผาสุข นายสุทธิรักษ์ เอกรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341 โทรศัพท์ : 037-247-341