เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 098-826-2611
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทรศัพท์: 037-247-341


นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม
นางสาววิชุดา เพ็ชรสมบูรณ์
นางสาวพุธิตา เชื้อกลิ่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 098-826-2611 โทรศัพท์: 037-247-341 โทรศัพท์: 037-247-341
นางดอกอ้อ พิมพิสาร

ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟากห้วย


โทรศัพท์ : 080-945-0692

นางดอกอ้อ พิมพิสาร นางชยาภรณ์ พิมพิสาร นางสาวนวนันท์ คชาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 080-945-0692 โทรศัพท์ : 092-365-5005 โทรศัพท์ : 089-848-0178นางสาวชาลิสา ศรีประเสริฐ
นางนิตญา ยอดปรางค์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 089-936-9396
โทรศัพท์ : 037-247-341นางสาวอุศมา  อ่อนน้อม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากห้วย


โทรศัพท์ : 098-826-2611นางสาวช่อลัดดา บานเย็น
นางสาวปรียาวดี ปะติสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 037-247-341
โทรศัพท์ : 037-247-341
นางชูศรี เบ้าคำ

ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผักบุ้ง


โทรศัพท์ : 084-877-1753นางชูศรี เบ้าคำ
นางสาวจิดาภา วงษ์นุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-877-1753

โทรศัพท์ : 037-247-341