เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

    การเกษตร

ประชาชนในเขตตำบลฟากห้วย ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ         63    ของจำนวนประชากร    
   
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์       ร้อยละ         11    ของจำนวนประชากร

-  อาชีพประมง          ร้อยละ           7    ของจำนวนประชากร  
   
-  อาชีพรับจ้าง         ร้อยละ            8    ของจำนวนประชากร 
   
-  อาชีพค้าขาย         ร้อยละ            5   ของจำนวนประชากร

-  อาชีพรับราชการ     ร้อยละ           4    ของจำนวนประชากร

-  อาชีพอื่น ๆ           ร้อยละ            2   ของจำนวนประชากร