เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

 การศึกษา

   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 98  สามารถอ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ 99 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  การบริหารการศึกษาและการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 สาธารณสุข

   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
 
  หน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข
        
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  1   แห่ง

  ยาเสพติด

  ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  พบผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย   เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  
ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ

 การสังคมสงเคราะห์

  เทศบาลตำบลฟากห้วยได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง   
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน