เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง
         เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ร้อยละ  ๗๐  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครบทุกสาย 
          

    การไฟฟ้า
         ปัจจุบันครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  99 

    การประปา       
         ระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย

                 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่    4       บ้านกุดแต้                                   จำนวน    1   แห่ง
                 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่    5       บ้านทดเจริญ                               จำนวน    1   แห่ง
                 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่    6       บ้านบุ่งแคน                                 จำนวน    1   แห่ง
                 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่    8       บ้านสวนอุดม                               จำนวน    1   แห่ง
                 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่    7       บ้านนาเหล่าประชาสรรค์                  จำนวน    1   แห่ง