เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

                    เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลฟากห้วย อาศัยอำนาจมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจัดทำบัญชีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย โดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามกฎหมายนั้น

                   เทศบาลตำบลฟากห้วย จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วย ได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่เห็นว่า บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

                         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)    เอกสารประกอบ : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ