เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอุเทน พิมพิสาร
นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0909478801
 
 
นายสว่าง แก้วโกมล
นางสาวปาริชาติ รัตนสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 0951438684
 
นายพงศ์พันธุ์ สอนโสต
นางสาวปาณิสรา พิมพิสาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0989894367 โทรศัพท์ :0932928925