เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายลี จันทร์สีเงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0871455634
 
นายสิทธิ์พงศ์ ศรีจันทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0890960640
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย เขต 1
 
 
นางพิมล รัตนสุวรรณ
  นายประสงค์ หอกคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0616494526   โทรศัพท์ : 0884921428
     
ร้อยตรีอุทัย สอนโส
  นายณัฐวุฒิ ปันส่วน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0817941088   โทรศัพท์ : 0648324101
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย เขต 2
     
นางสมศรี อ่อนน้อม
นายบุญชู งอนกระโทก
นางหว่า จันทรงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0868440975 โทรศัพท์ : 0868187343 โทรศัพท์ : 0901241075
     
นางปราณี กันเกตุทิม
นางสาวภารุณี บุญอุดหนุน
นางรัตจะนา ดาราศร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
โทรศัพท์ : 0847701288 โทรศัพท์ : 0901241075 โทรศัพท์ : 0895412865