เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
สำนักปลัด

 
 
  นางเบญจา บุญครุฑ  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
  โทรศัพท์ : 0853883867  
     
  นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์
 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
  โทรศัพท์ : 0890966755  
 
 

นางชลธิชา ฆ้องเกิด
นางเบญจา บุญครุฑ
นางสาวศิริพร  บุญเสริม
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0972819096 โทรศัพท์ : 0853883867  
 
   
นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์
ว่าง นายรัฐธีร์  ไชยวชิระกัมพล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     
 
 
 
นายเสกสันต์ จันทโชติ
นายสุรพล เดชะ
นางสาวลลิตา รัตนสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการ - ภารโรง คนงาน
โทรศัพท์ : 0861421503 โทรศัพท์ : 0931244129 โทรศัพท์ : 0943391044