เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
< กำลังปรับปรุง>
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
กองคลัง

 
 
  นางสาวสุภาวดี สุขประสงค์  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  โทรศัพท์ : 0890966755  
     
นางมัลลิกา หันทยุง
  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ : 0857413532    
   
 
ว่าง
ว่าง ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     

 
 
  ว่าง  
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
     
   
 
ว่าง   ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   คนงาน